El software ERP Secció de Crèdit  VisionCredit es la eina ideal per  gestionar la tesoreria i operacions financieres.

Seccions de Crèdit

Les seccions de Crèdit són entitats financieres “Amb totes les de la llei”. A Espanya la seua major implantació per número ho trobem en:

  • Catalunya,
  • Comunitat Velenciana,
  • Andalusia,
  • Extremadura,
  • Castilla-La Mancha i
  • Galícia.

Operativa en Seccions de Crèdit

Els socis de la Cooperativa utilitzen els servicis de La Secció de Crèdit com a autèntics bancs, amb l’única impossibilitat d’enllaçar directament amb elsistema bancari espanyol. Els productes habituals són: comptes d’estalvi, comptes corrents i imposicions a termini. Estos passius serviran per a financiar als socis i a la pròpia Cooperativa. Els préstecs, generalment a mig o llarg termini, i els crèdits, anuals, ajuden als socis a conseguir la financiació necessària per a l’explotació de les seus finques.

Altres seccions de la Cooperativa (botiga de subministrament, gasolinera,… ) que facturen al soci poden realitzar els càrrecs als comptes-secció dels Mateixos. De la mateixa manera els abonaments (vendes de les collites, subvencions, nòmines,… ) també podrán ser anotats. Els avantatges són evidents per a la Cooperativa: cobra interessos per l’ajornament dels pagaments, controla el total del risc del soci i aconseguix una major tresoreria. Un últim avantatge és la fidelitat del nostre soci client.

Doble compte

El problema anteriorment mencionat sobre la Impossibilitat d’accedir al sistema bancari pot ser resolt, i de fet ho esta, utilitzant el sistema de “doble compte”. La Cooperativa firma un acord de col•laboració amb un banc o caixa. Per cada compte en la Secció s’obri una en l’altra Entitat. Sobre els comptes-banc s’aconseguix accedir al sistema bancari (transferències, pagament pensions, telefonia, etc.). Diàriament els saldos dels comptes-banc són igualats a una quantitat fixada i les diferències són abonades o carregades en el compte general de la Secció mantinguda en el banc.

Requeriments ERP Secció de Crèdit

Amb tot el que s’ha dit quines operacions ha de contemplar una aplicació per a Secció de Crèdit? La resposta és senzilla, pràcticament tota l’operatòria d’un banc o caixa:

  1. Manteniment (obertures,modicaciones,cancel•lacions) i liquidació llibretesestalvi, comptes Corrents, comptes crèdits, imposicions, i préstecs.
  2. Caixa o _nestreta que facilite els ingressos i reintegraments en metàl•lic i no metàl•lic.
  3. Importació de fitxers per mitjà de models normalitzats. Exemples serien el CSB34 (norma 34 del Consell Superior Bancari), amb el CSB19, o el CSB43.
  4. Generació de fitxers a l’exterior per a abonar o carregar operacions a través d’una altra entitat financera o gestionar la “doble-compte”.

Software VisionCredit Secció de Crèdit

Després d’anys d’experiència en el sector de les Seccions de crèdit i amb una àmplia cartera de clients des de Gregal ha desenrotllat VisionCredit Seccions de Crèdit.

Windows ha sigut seleccionat com a entorn de treball. Sent la integració amb altres ferramentes  com Excel, Word intuïtiva i potent. El producte és totalment escalable. S’ajusta perfectament a la seua execució en un PC (monolloc) per a seccions de crèdit de reduït volum o per a multillocs en estructura Client-Servidor.

Finalment també hi ha la possibilitat de treballar en forma centre de càlcul i connexions remotes. Els dispositius utilitzats per la aplicació inclouen tots els propis de Windows i a més els especícs com a impressores financeres, dispensadors d’efectiu, lectors de codi de barres, actualitzadors, etc.

VisionCredit és configurable, adaptable i estàndard. Una mateixa aplicació però personalitzada. El millor servici necessitaUna estandardització i una milloracontinua. Les noves necessitats plantejades per les seccions i són ateses de forma global.

 

L’operatòria de VisionCredit inclou:

Gestió de comptes: tractament complet de tot tipus de comptes: corrents, estalvi, imposicions a termini, pòlisses de crèdit, préstecs, descompte i avals.

Operacions que es poden fer: obertures,cancel•lacions, liqui dacions, periodicacions, extractes de comunicació d’operacions,amortitzacions de préstecs, pagaments de rebuts de préstecs, etc.

Operacions de finestreta: Introducció de moviments de càrrecs i abonaments sobre els comptes, tant operacions de metàl•lic com de no metàl•lic: pagament de xecs, pagament i cobrament de rebuts, ingressos de xecs altres entitats,transferències,traspassos entre comptes etc. Consulta de: Saldos, persones relacionades, extractes moviments per pantalla i per impressorade llibretes, domiciliacions, xecs assignats etc.

Operacions de compensació: Operacions de càrrec/abonaments de documents físics: rebuts, factures etc. Per mitjà de dos mètodes: per compteso per remeses (càrrecs/abonaments múltiples de la mateixa operació sobre molts comptes.)

Truncament: Gestió de moviments càrrec/abonament sobre comptes rebuts per mitjà de suport electrònic formats corresponents a la Associació Espanyola de Banca. CSB 19, 34, 43 etc. Conciliació bancària, rebuts domiciliats, xecs,transferències, càrrecs i abonaments,. Truncament amb RSI, Bankinter, La Caixa Pensions, etc.

Altres processos: Inventaris mensuals de qualsevol tipus de comptes, informes de gestió i d’auditoria,fi de dia automàtic, tractament automàtic de la cartera de préstecs, liquidació i renovació automàtica de terminis fixos, diari d’operacions,Cartes de noticació d’operacions,connexió amb comptabilitat i declaracions fiscals.